Voimassa 1.11.2022 alkaen

Terveystalo käsittelee henkilötietojasi alla olevan mukaisesti.

 

Rekisteröityminen

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä. Tilauksen yhteydessä tilaaja antaa suostumuksensa, että Suomen Terveystalo Oy rekisteröi henkilötiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköposti, sukupuoli) asiakasrekisteriinsä.

 

Yksityisyys ja tietosuoja

Suomen Terveystalo Oy:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään. Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

Suomen Terveystalo Oy

Jaakonkatu 3A, 3 krs., 00100 HELSINKI

 

Rekisteri

Lonkkahousut.fi-verkkokaupan asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperusteet

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Verkkokaupan kautta tehdyn tilauksen toimittamista varten sekä muihin tilauksen käsittelyyn liittyviin käyttötarkoituksiin, kuten mm. maksutietojen käsittelyyn, tilausvahvistuksen lähettämiseen, tilauksen lähettämiseen, asiakaskommunikaatioon (mm. reklamaatiot, palautukset) sekä mahdollisten maksupetosten tunnistamiseen ja ehkäisyyn
 • Verkkokaupan toiminnan varmistamiseen, kehittämiseen ja optimointiin sekä palveluiden kehittämiseen
 • Rekisterin tietoja voidaan käyttää Suomen Terveystalo Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

 

Henkilötietojen käsittelyperusteet ovat seuraavat:

 • Asiakkaan kanssa tehty sopimus
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (mm. asiakassuhteen hallinnointi, verkkokauppaan liittyvien palveluiden kehitys, asiakaspalautteiden käsittely)
 • Lakisääteinen velvoite (mm. tietojen säilytysajat sovellettavan lainsäädännön (kuten kirjanpitolaki) mukaisesti, ja ottaen huomioon mm. kuluttajakauppaan liittyvät vastuut)

 

Käsiteltävät henkilötietokategoriat

 • Tilaajan (henkilö / yritys) nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista
 • IP-osoite
 • Välttämättömien evästeiden kautta kerättävä tieto

 

Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään kolme vuotta huomioiden kirjanpitolainsäädännön sekä kuluttajakaupan asettamat vaatimukset. Pyynnöstäsi voimme poistaa tietosi siltä osin, kun lainsäädäntö ei edellytä säilyttämään tietoja.

 

Tietolähteet

Keräämme käsiteltävät henkilötiedot pääosin asiakkaalta itseltään hänen asioidessaan verkkokaupassa. Lisäksi keräämme evästeiden ja lokien avulla tietoa verkkokaupassa vierailevilta kävijöiltä. Muiden kuin välttämättömien evästeiden käytölle pyydämme erillisen suostumuksen.

 

Henkilötietojen käsittely ja luovutus

Henkilötietoja käsittelevät Terveystalon työntekijät sekä ulkopuoliset palveluntarjoajat, jotka käsittelevät henkilötietoja Terveystalon lukuun joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Terveystalon ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Asiakastietoja voidaan siirtää rajatusti EU- tai ETA –alueen ulkopuolelle lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tällöin siirto tapahtuu käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta tietosuojalansäädännön sallimaa siirtomekanismia.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin:

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä ja tutustua itseään koskeviin tietoihin.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten ja puutteellisten tietojen oikaisua. Voit tehdä henkilötietoja koskevan tarkastuspyynnön sähköpostitse osoitteeseen kuntoutuspalvelut@terveystalo.com.

Oikeus tietojen poistamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistoa. Poistopyyntöjä toteutetaan lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa. Terveydentilaa koskevien tietojen osalta Terveystalolla on lakisääteinen velvoite säilyttää tietoja potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, mikäli rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden. Tällöin henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan selvityksen ajaksi.

Oikeus käsittelyn vastustamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin emme käsittele kyseisiä henkilötietoja, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen, jos tiedot ovat rekisteröidyn itse toimittamia ja henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Potilastietojen osalta siirto-oikeus ei ole sovellettavissa.

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi:

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Kieltoon on kuitenkin poikkeuksia.

Suostumuksen peruuttaminen:

Milloin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.  Suostumuksen voi peruuttaa olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle, mikäli asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä.

Kun asiakas haluaa tarkastaa potilasrekisteritietonsa, hänen tulee tehdä pyyntö sähköpostitse kuntoutuspalvelut@terveystalo.com. Terveystalolle tulleen pyynnön käsittelee Terveystalon hallinto.

Potilaan tulee tehdä tietojen oikaisuvaatimus aina kirjallisena sähköpostitse. Vaatimus tulee yksilöidä ja perustella luotettavasti. Tiedon korjaamista koskeva vaatimus osoitetaan Terveystalon hallintoon.

 

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Suomen Terveystalo Oy:n käyttäjäoikeuksia.

 

Lonkkahousut.fi-verkkokauppaan liittyvät yhteystiedot

kuntoutuspalvelut@terveystalo.com